Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van detuinkamer.eu zijn
deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt
in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van detuinkamer.eu zijn vrijblijvend en detuinkamer.eu behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer
dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel
3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling
door detuinkamer.eu . Detuinkamer.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan
wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt detuinkamer.eu
dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de besteling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros,
inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen
of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien
(14) dagen na factuurdatum.

3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst
(per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum
van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van detuinkamer.eu .

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling
had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente
van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande
bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door detuinkamer.eu bent u een
bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en
indien detuinkamer.eu haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de
incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het
openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van detuinkamer.eu om in
plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te
vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is detuinkamer.eu gerechtigd
(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de
periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10)
dagen na mededeling van de prijsverhoging door bloemschikmateriaal.be.

Artikel 4. Levering

4.1 De door detuinkamer.eu opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop
de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op
grond van enige overeenkomst aan detuinkamer.eu verschuldigd bent, heeft
voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de
aflevering op u over.

Artikel 6. Klachten en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u detuinkamer.eu
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na
de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,
schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, heeft detuinkamer.eu de keuze de desbetreffende producten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u
als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na
aflevering aan detuinkamer.eu te retourneren. Retourzendingen worden in dit
geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd
is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening
komen.

Artikel 7 Garantie

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de
contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van
de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties
welke door detuinkamer.eu na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen,
behoeven niet door detuinkamer.eu in behandeling te worden genomen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft detuinkamer.eu ingeval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat detuinkamer.eu
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aandetuinkamer.eu
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan detuinkamer.eu schriftelijk opgave doet van een adres, is detuinkamer.eu
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan detuinkamer.eu
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te
worden gezonden.

9.2 Wanneer door detuinkamer.eu gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat
onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te
eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat detuinkamer.eu
deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien aan één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige
andere overeenkomst met detuinkamer.eu in strijd mochten zijn met enig
toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen
en zal deze worden vervangen door een door detuinkamer.eu vast te stellen
nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 detuinkamer.eu is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en)
gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze
Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechtbank.